heen

חינוך מוסיקלי בגיל הרך

בשלושת העשורים האחרונים מתפתח עניין רב בקרב אנשי מחקר ואקדמיה בנושא חשיבות החשיפה המוסיקלית בשנות החיים הראשונות, מקומה של המוסיקה בחיי הילד וחשיבותה לעיצוב אישיותו. מדענים, פסיכולוגים ורופאים מאשרים במחקריהם את החשיבות והיתרונות של חשיפה מוקדמת לאינטראקציה מוסיקאלית.

עולם המוסיקה והתנועה הם מרכיבים חשובים בהתפתחות העתידית של הילד. לחוויות בתחומים אלה בשנים הראשונות (6-0 שנים) יש השלכות על יכולות הלמידה של הילד ועל התפתחותו הגופנית, כמו גם התפתחותו הרגשית והאינטלקטואלית. עיסוק בפעילויות מוסיקליות עשוי לקדם את יכולת הריכוז, המיקוד ותשומת הלב. פעילות זו מקדמת גם את היכולת האקדמית ומיומנויות השפה, החשיבה, הדמיון והיצירתיות. לפיכך מומלץ להטמיע ולהשקיע את המיטב בגיל הרך כדי לבנות יסודות מוצקים להמשך התפתחותו של הפעוט .

מיכל חפר