heen

בינלאומי

בבסיס הוראת המוסיקה קיים רציונאל תיאורטי ומחקר ענף. ישנה חשיבות לשיתוף פעולה עם חוקרים ועמיתים בארץ בעולם ולכן יצרה מיכל קשרים מקצועיים בינלאומיים במדינות שונות. כנסים משותפים, סדנאות, הרצאות בשיתוף עמיתים מכל העולם מעשירים את הידע ושיטות העבודה ומעניקים מימדים נוספים ליצירה ולדרך החשיבה המקצועית. שיתוף הפעולה כולל ביקורים הדדיים, השתתפות בכנסים וסדנאות זה במדינתו של זה ומיזמים משותפים. במסגרת זו, בשנים האחרונות מתארחים בארץ מספר מרצים מובילים  אשר מרחיבים את בסיס הידע הן בתחום המחקר והן בתחום המעשה. 

מיכל חפר